Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

II

Mamy przyjemność poinformować, że od 17.10.2022 rozpocznie się rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”.

Zapraszamy wszystkich do składania zgłoszeń na adres: podyplomoweatwn.umg.edu.pl

 

 „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” 
Risk Management in Offshore Oil & Gas and Offshore Wind Industry

Motto: Wsparcie przemysłu offshore oraz sektora energii odnawialnej poprzez efektywne i bezpieczne zarządzanie ryzykiem w projektach offshorowych.

 

Partner studiów - PGE Baltica

 

 

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” zapewniają wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem umożliwi uczestnikom zajęć identyfikację szerokiego zakresu zagrożeń związanych z morskim przemysłem wydobywczym i energetyką wiatrową, a następnie analizę i ocenę oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Znajomość międzynarodowych standardów i systemów zarządzania ryzykiem w projektach, z uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń specyficznych dla branży OO&G (OffshoreOil&Gas) oraz OWE (Offshore Wind Energy), pozwoli skutecznie realizować projekty i świadczyć usługi na rzecz tych branż z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin rozpoczęcia zajęć w II edycji studiów: Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 (na przełomie luty/marzec 2023).

Czas trwania i forma studiów: Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 200 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, tj. zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych, w soboty i niedziele. Większość zajęć będzie realizowana na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W jednym semestrze planowanych jest 7 lub 8 zjazdów w odstępach dwutygodniowych.

Czesne: Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (3000 zł za semestr).

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

WARIANT I: jednorazowo za 2 semestry z góry 5900 - do dnia 31.01.2023

WARIANT II: dwie równe semestralne raty po 3000 zł - 1 rata do dnia 31.01.2023; 2 rata do dnia 15.09.2023

WARIANT III: miesięczny system ratalny 8 rat po 780 zł - 1 rata do dnia 31.01.2023, pozostałe do 15 dnia każdego miesiąca

Deklarację sposobu płatności należy złożyć podczas procesu rekrutacji. Podane terminy dotyczą opłat w ramach rekrutacji na II edycję studiów.

 

Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

Rekrutacja na II edycję studiów rozpoczyna się 17.10.2022 r. i potrwa do 16.12.2022 r., bądź do wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, limit miejsc wynosi 40 osób.

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres podyplomoweatwn.umg.edu.pl, bądź tradycyjną pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego UMG:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

z dopiskiem: Studia Podyplomowe II EDYCJA.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (wzór Załącznik nr 1),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • oświadczenie o warunkach odpłatności za studia (wzór Załącznik nr 2),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 PLN,
  • informacja RODO (wzór Załącznik nr 3).

Dokumenty można przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

Zgłoszenia i dokumenty można także składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego UMG (pok. 106 lub 107) przy Alei Jana Pawła II 3 w Gdyni.

Dni i godziny przyjmowania dokumentów w Dziekanacie są następujące:

Poniedziałek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 14:00

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: podyplomoweatwn.umg.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 558 62 33.

 

Konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego UMG:

60 1140 1153 0000 2235 4300 1008 (tylko dla opłat rekrutacyjnych)

Wpłaty koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe WN.

Konto bankowe tylko do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

UWAGI:

  1. Opłaty za studia wnosi się na dedykowane rachunki bankowe, których numery zostaną wygenerowane w procesie rekrutacyjnym.
  2. W celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
  3. Warunkiem uruchomienia edycji studiów jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy (minimum 20 osób).

 

 

PROGRAM STUDIÓW

MODUŁ I – Ryzyko i rola ryzyka w planowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów.
Blok A – Podstawowe pojęcia i zagadnienia.
Blok B – Proces przygotowania projektów z uwzględnieniem ryzyka.

MODUŁ II – Uwarunkowania prawno-gospodarcze.
Blok A – Uwarunkowania prawno-gospodarcze w planowaniu i realizacji projektów offshorowych.
Blok B – Wsparcie realizacji projektów offshorowych.

MODUŁ III – Metodyka zarządzania ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej.
Blok A – Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
Blok B – Identyfikacja ryzyka. Eliminacja ryzyka z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
Blok C – Analiza i ocena ryzyka.
Blok D – Planowanie reakcji na ryzyko. Prewencja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
Blok E – Monitorowanie i sterowanie ryzykiem. Detekcja, mitygacja ryzyka i adaptacja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
Blok F – Akcje ratunkowe i działania kompensacyjne. Weryfikacja i ocena działań z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.

MODUŁ IV – Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem w projektach.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość uczestniczenia w ramach Modułu IV za dodatkową opłatą w kursie „PRINCE2 Foundation” kończącym się certyfikowanym egzaminem.

MODUŁ V – Studia przypadków.

Warunki ukończenia: Wiedza i umiejętności słuchaczy będą weryfikowane w formie ustalonej przez prowadzącego np. egzamin, zaliczenie pisemne, praca projektowa, po zakończeniu wybranych bloków tematycznych.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ SEKRETARIAT LUB KIEROWNIK STUDIÓW.

INFORMACJE I ZGLOSZENIA

Sekretariat studiów podyplomowych
Justyna Magiera 
e-mail:  podyplomoweatwn.umg.edu.pl    
tel. 58 558 62 33 
godz. 09:00 - 15:00

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Agnieszka Blokus-Dziula
e-mail: a.blokusatwn.umg.edu.pl
tel. 58 558 62 32
godz. 10:00 - 16:00

 

Pliki do pobrania: