Zadania komisji

1. Monitorowanie i okresowe przeglądy programów kształcenia, a w szczególności:

  • Analiza zgodności kierunku i profilu studiów z misją uczelni i wydziału;
  • Analiza zgodności zakładanych kierunkowych efektów uczenia się z efektami uczenia się dla wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w Polskiej Ramie Kwalifikacji;
  • Analiza zgodności zakładanych efektów uczenia się w modułach (przedmiotach) z efektami uczenia się opisanymi w programach studiów;
  • Analiza prawidłowości doboru metod oceny założonych efektów uczenia się i kryteriów zaliczenia przedmiotu;
  • Analiza prawidłowości przypisania punktów ECTS modułom (przedmiotom);
  • Analiza zgodności programu studiów z wymaganiami STCW (dla kierunków morskich).

2. Analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia na studiach I i II stopnia na poszczególnych kierunkach oraz studiach podyplomowych do potrzeb rynku pracy, szczególnie na studiach o profilu praktycznym.

3.Opracowanie zbiorczych wyników badań ankietowych przeprowadzonych na Wydziale dotyczących dokonywania przez studentów oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych i wyciągnięcie wniosków odnośnie doskonalenia jakości procesu kształcenia.

4.Analiza wyników z monitorowania kariery absolwentów Uniwersytetu.

5.Analiza wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form sprawdzania efektów uczenia się osiąganych przez studenta.

6.Ocena i doskonalenie funkcjonowania systemu informacyjnego wydziału w tym powszechnego dostępu do informacji o zakładanych efektach uczenia się na danym kierunku oraz metodzie oceny efektów kształcenia i kryteriach zaliczenia przedmiotów.

7.Analiza posiadanej przez wydział infrastruktury dydaktycznej i naukowej, zasobów materialnych i polityki finansowej oraz formułowania wniosków tym zakresie.

8.Analiza i ocena poziomu naukowego wydziału, w szczególności w zakresie obszaru/obszarów wiedzy związanych w prowadzonym kształceniem.

9.Propozycje działań, które mają na celu podnoszenie jakości kształcenia na wydziale, doskonalenie programu kształcenia i monitorowania realizacji tych działań.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

T. Neumann
05.03.2018
Wprowadzenie:
T.Neumann 05.03.2018
Ostatnia modyfikacja:
S.Guze 15.11.2019