Stypendia

Na Wydziale Nawigacyjnym obowiązuje fundusz pomocy stypendialnej. Poniżej znajduje się regulamin przyznawania stypendiów jak i potrzebne wnioski. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie studenta dostępne poniżej.

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna zakończyła prace związane z przyznaniem świadczeń stypendialnych. Dyżury pełnić będzie w pokoju P3.

Studenci ubiegający się o stypendium socjalne/rektora/specjalne od semestru letniego zobowiązani są do złożenia kompletu dokumentów zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:

  • Oświadczenie studenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni )
  • Oświadczenie studenta II (Załącznik nr 16)
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (Załącznik nr 2) w tym dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny studenta zgodnie z załącznikiem nr 3
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (Załącznik nr 8) w tym ksero indeksu z ostatniego roku akademickiego, dokumenty potwierdzające dodatkowe osiągnięcia zgodnie z załącznikiem nr 9
  • Wniosek o przyznanie stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (Załącznik nr 7) w tym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Studenci, którzy otrzymali stypendium w semestrze zimowym ubiegając się o przedłużenie stypendium na semestr letni zobowiązani są do dostarczenia niżej wymienionych dokumentów

Jeżeli sytuacja materialna nie uległa zmianie:

Jeżeli sytuacja materialna uległa zmianie studenci przedłużający zobowiązani są dostarczyć oprócz wyżej wymienionych:

  • Zgłoszenie zmian na prawo do stypendium socjalnego ( Załącznik nr 6 )
  • Dokumenty świadczące o zmianie sytuacji materialnej w rodzinie studenta zgodne z załącznikiem nr 3

Studenci ubiegający się o przedłużenie stypendium rektora oraz stypendium specjalnego zobowiązani są do złożenia:

UWAGA: Zgodnie z regulaminem studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku kontynuuje naukę na drugim kierunku nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra. (Regulamin & 8, pkt. 3).

Kontakt z członkami WKS: wksatwn.am.gdynia.pl

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
24.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 24.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
T.Neumann 18.10.2019