O Wydziale

Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powstał w 1920 r. razem ze Szkołą Morską w Tczewie. Początkowo nauka trwała 3 lata. Praktyki podczas kursów odbywano na statkach szkolnych – „Lwowie”, a od 1930 w Gdyni na „Darze Pomorza”. Po praktyce dyplomowej po ostatnim roku absolwenci otrzymywali dyplom por. ż.m.

   Po zakończeniu II wojny światowej reaktywowano Wydział, który w 1947 przeniesiono z Gdyni do Szczecina. Ponownie w strukturze szkoły od sierpnia 1953, gdy w Szczecinie zlikwidowano Technikum Morskie Nawigacyjne. W 1958 znów zaczęto  przyjmować kandydatów po szkole średniej (nie podstawowej); cykl kształcenia trwał 3,5 roku. W 1969 PSM stała się Wyższą Szkołą Morską i Wydział Nawigacyjny zaczął kształcić inżynierów. Do 1978 WN kształcił na studiach dziennych inżynierów nawigatorów morskich. W 1975 rozpoczęto nauczanie na 5-letnich studiach magisterskich, utworzono też studia zaoczne. Istniały 2 instytuty – Nawigacji, Eksploatacji Statku oraz Matematyki, Fizyki i Chemii. W 1984 utworzono inżynierskie studia wieczorowe w specjalności eksploatacja portów. Od 1991 struktura zawierała 5 katedr: Nawigacji, Nawigacji Technicznej, Eksploatacji Statku, Manewrowania Statkiem, Meteorologii i Oceanografii Nautycznej. Kilka lat później  włączono do WN 3 kolejne: Matematyki, Podstaw Informatyki i Sieci Komputerowych, Eksploatacji Portów. Od 2005 WN kształcił na 2 kierunkach w systemie dziennym i zaocznym na studiach inżynierskich i magisterskich: nawigacja ze specjalnościami – transport morski, inżynieria ruchu morskiego, systemy bezpieczeństwa morskiego oraz transport ze specjalnością eksploatacja portów i floty. Obecnie (2020) na Wydziale Nawigacyjnym studiują zarówno studenci stacjonarni, jak i zaoczni na kierunkach nawigacja oraz transport o licznych specjalnościach.

WN SM w Tczewie i PSM w Gdyni ukończyło 2460 osób, zaś w okresie funkcjonowania WSM do 1999 r. – 2459 absolwentów.

 Polski Rejestr Statków 8.07.1998 r. przyznał Wydziałowi certyfikat jakości ISO 9001, NC-087/98 za „kształcenie na poziomie akademickim, prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz szkolenie zawodowe specjalistów dla gospodarki morskiej wg wymogów polskich i międzynarodowych". Na WN prowadzone są prace badawcze z zakresu bezpieczeństwa na morzu i problemów eksploatacji statków i portów morskich. Wydział posiada nowoczesne laboratoria, wyposażone w urządzenia i aparaturę światowej klasy do prowadzenia badań naukowych i edukacji studentów, m.in. symulatory oraz wyspecjalizowane sale komputerowe.
​   Znajduje się tu też planetarium do nauki astronawigacji im. kpt ż.w. A. Ledóchowskiego, będące również atrakcją turystyczną miasta. Na frontonie gmachu umieszczono tablice poświęcone kpt. ż.w. Karolowi Olgierdowi Borchardtowi, Państwowemu Centrum Wychowania Morskiego, szkolnictwu floty rybackiej (1946-1968), Stowarzyszeniu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. W kompleksie budynków przy al. Jana Pawła II znajduje się pływalnia dla pracowników, studentów UMG i mieszkańców Gdyni.

  Za: Witold Parteka, Wydział Nawigacyjny Akademii Morskiej w Gdyni [w:] Encyklopedia Gdyni, Gdynia 2006,  s. 297.

 

Wydziałem kierowali:

Kierownicy:

 • kmdr por. kpt.ż.w. Gustaw Kański (1920-1932)
 • kpt. mar. kpt.ż.w. Antoni Ledóchowski (1932-1939 i 1945-1947)
 • kpt.ż.w. Józef Giertowski (1953-1957 i 1.08.1958-30.11.1958 )
 • kpt.ż.w. mgr Józef Miłobędzki (1957-1958)
 • kpt.ż.w. mgr Józef Gurbisz (1958 i 1960-1962)
 • kpt.ż.w. Mieczysław Kazibut (1963-1969)

Dziekani:

 1. kpt.ż.w. doc. dr Daniel Duda (1969-1972)
 2. kpt.ż.w. inż. Bohdan Borowski (1972-1975)
 3. kpt.ż.w. dr inż. Zdzisław Chuchla (1975-1981 i 1984-1990)
 4. kpt.ż.w. dr Władysław Rymarz (1981)
 5. kpt.ż.w. inż. Stanisław Bester (1982-1984)
 6. kpt.ż.w. mgr Eugeniusz Kazanecki (1990-1995)
 7. kpt.ż.w. inż. Andrzej Królikowski (1992-1993)
 8. kmdr ppor. rez. dr inż. Andrzej Niewiak (1995-2002)
 9. dr hab. kmdr Michał Holec, prof. AMG (2002-2008)
 10. prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit (2008-2016)
 11. dr hab. Leszek Smolarek, prof. UMG (2016-2020)
 12. dr hab. inż Tomasz Neumann, prof. UMG (od 2020)

 

Profil kształcenia i specjalności

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku NAWIGACJA w specjalnościach: transport morski, technologie offshorowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna oraz na kierunku TRANSPORT w specjalnościach transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe i logistyczne.

Celem studiów w specjalności transport morski jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwent jednolitych studiów magisterskich tej specjalności otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera, a absolwent I stopnia studiów dwustopniowych tytuł inżyniera. Po odbyciu praktyki (przepisy STCW) otrzymuje on również dyplom oficera i uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

Celem studiów w specjalności transport i logistyka jest przygotowanie specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanym umiejętnościom absolwenci mogą obejmować stanowiska o profilu typowo inżynierskim, jak też i menedżerskim. Absolwenci obu specjalności otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł inżyniera. Z kolei absolwenci studiów II stopnia w specjalności morskie systemy transportowe i logistyczne otrzymują dyplom magistra i są przygotowani do podejmowania pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w szeroko rozumianym morskim sektorze transportowym i spedycyjno-logistycznym.

Studia na obydwu kierunkach powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzkimi.

 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
07.03.2017
Wprowadzenie:
a.kaizer 07.03.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 29.01.2021