Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

II

 

Zakończyliśmy z sukcesem pierwszy semestr I edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”.

Dziękujemy wszystkim Wykładowcom i Uczestnikom studiów. Przed nami kolejny semestr, który rozpocznie się już w październiku 2022 r.

PODSUMOWANIE I GALERIA ZDJĘĆ Z I EDYCJI

Uroczystą inaugurację I edycji studiów w dniu 12 marca 2022 r. rozpoczęliśmy wystąpieniem JM Rektora UMG prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adama Weintrita oraz Prezesa Zarządu PGE Baltica (partner główny studiów) Dariusza Locińskiego. Następnie wykład plenarny wygłosił Sławomir Bałdyga – Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS S.A., członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, oraz Łukasz Sikorski –Dyrektor odpowiedzialny za rynek europejski OWC, globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej.

Pierwszy wykład poprowadził Rafał Żendarski pracownik PGE Baltica, absolwent Wydziału Nawigacyjnego UMG, który w PGE Baltica kieruje przygotowaniami do budowy zaplecza O&M, czyli wszystkimi kwestiami dotyczącymi konserwacji i utrzymania morskich farm wiatrowych.

Szczegółowe relacje z rozpoczęcia studiów można znaleźć na stronach:

Następnie zajęcia kontynuowaliśmy zgodnie z harmonogramem na kolejnych weekendowych zjazdach.

Wykłady z zakresu „Kultury bezpieczeństwa przy realizacji zadań i projektów offshorowych” z Arturem Ambrożewiczem (CEO Vulcan Training & Consultancy).

„Standardy BHP, szkolenia i certyfikacja” zostały omówione przez Artura Ambrożewicza (CEO Vulcan Training & Consultancy).


„Planowanie mechanizmów eliminujących ryzyko i możliwość wystąpienia poszczególnych negatywnych scenariuszy” w praktycznym ujęciu przedstawił Bartosz Borowski (OW Ocean Winds POLAND).

Jakub Budzyński, Stakeholder Manager w RWE Renewables oraz Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, przybliżył uczestnikom „Uwarunkowania prawno-gospodarcze w planowaniu i realizacji projektów offshorowych”.

Marek Kacprzak, radca prawny i partner zarządzający w kancelarii Kacprzak Radcy Prawni, przybliżył uregulowania legislacyjne związane z gospodarką energetyczną, a w czasie ostatniego zjazdu zaprezentował aspekty prawne due diligence.

Ryzyko w praktyce w ujęciu Roberta Grzegorowskiego, Senior Project Manager RWE Renewables, Członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

„SAFETY IS A MINDSET” – myśl, która utkwiła na zakończenie wykładu Roberta Grzegorowskiego.

Zagrożenia techniczne omówił Robert Karpiński, Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Kapitan żeglugi wielkiej, Offshore Installation Manager oraz operator systemów dynamicznego pozycjonowania statków.

Maciej Krupa (PM Experts) – kierownik projektów, konsultant i trener zarządzania projektami – rozpoczął wykłady od opisu natury ryzyka i pojęcia „ryzyko”, a następnie zapoznał uczestników z metodyką zarządzania ryzykiem w projektach, także poprzez praktyczne ćwiczenia.

Uczestnicy studiów również aktywnie brali udział w zajęciach.

Może są wśród nich przyszli wykładowcy kolejnych edycji studiów…

Dawid Dobrzański, Kierownik Inspektoratu Offshore PRS (Polski Rejestr Statków S.A.), przedstawił zagadnienia z zakresu technicznej analizy i oceny ryzyka.

I oczywiście jeden z głównych wykładowców na naszych studiach podyplomowych, który aktywnie uczestniczył także w tworzeniu programu, Łukasz Sikorski – Dyrektor odpowiedzialny za rynek europejski OWC, globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej.

W czasie jego wykładów czuć, że jest inżynierem z duszą humanisty – jak sam o sobie mówi.

Podczas ostatniego zjazdu, Łukasz Sikorski omówił aspekty związane z analizą ryzyka na potrzeby oceny projektów (due diligence), a uczestnicy w ramach studium przypadku poznali elementy analizy due diligence projektu w praktyce i przygotowywali zestawienie zidentyfikowanych ryzyk. W czasie pracy nad studium przypadku i analizą aspektów prawnych due diligence, uczestników wspierał Marek Kacprzak.

Pozostałe informacje w mediach na temat studiów podyplomowych:

 „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” 
Risk Management in Offshore Oil & Gas and Offshore Wind Industry

Motto: Wsparcie przemysłu offshore oraz sektora energii odnawialnej poprzez efektywne i bezpieczne zarządzanie ryzykiem w projektach offshorowych.

 

Partner studiów - PGE Baltica

 

 

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” zapewniają wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem umożliwi uczestnikom zajęć identyfikację szerokiego zakresu zagrożeń związanych z morskim przemysłem wydobywczym i energetyką wiatrową, a następnie analizę i ocenę oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Znajomość międzynarodowych standardów i systemów zarządzania ryzykiem w projektach, z uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń specyficznych dla branży OO&G (OffshoreOil&Gas) oraz OWE (Offshore Wind Energy), pozwoli skutecznie realizować projekty i świadczyć usługi na rzecz tych branż z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kolejna edycja studiów rozpocznie się w semestrze letnim roku akademickim 2022/2023 (na przełomie luty/marzec 2023).

Czas trwania i forma studiów: Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, tj. zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych, w soboty i niedziele. Większość zajęć będzie realizowana na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

W jednym semestrze planowanych jest 7 lub 8 zjazdów w odstępach dwutygodniowych. Szczegółowy harmonogram zajęć w I edycji studiów znajduje się w plikach do pobrania.

Czesne: Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (3000 zł za semestr).

System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

WARIANT I: jednorazowo za 2 semestry z góry 5900 - do dnia 07.03.2022

WARIANT II: dwie równe semestralne raty po 3000 zł - 1 rata do dnia 07.03.2022; 2 rata do dnia 15.09.2022

WARIANT III: miesięczny system ratalny 8 rat po 780 zł - 1 rata do dnia 07.03.2022, pozostałe do 15 dnia każdego miesiąca

Deklarację sposobu płatności należy złożyć podczas procesu rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

Terminarz rekrutacji zostanie podany we wrześniu 2022 r. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, limit miejsc wynosi 40 osób.

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres podyplomoweatwn.umg.edu.pl, bądź tradycyjną pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego UMG:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

z dopiskiem: Studia Podyplomowe.

 

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (wzór Załącznik nr 1),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • oświadczenie o warunkach odpłatności za studia (wzór Załącznik nr 2),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 PLN,
  • informacja RODO (wzór Załącznik nr 3).

Dokumenty można przesłać tradycyjną pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
Aleja Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia

Zgłoszenia i dokumenty można także składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego UMG (pok. 106 lub 107) przy Alei Jana Pawła II 3 w Gdyni.

Dni i godziny przyjmowania dokumentów w Dziekanacie są następujące:

Poniedziałek 10:00 - 14:00
Środa 10:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 14:00
Piątek 10:00 - 14:00

Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: podyplomoweatwn.umg.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 558 62 33.

 

Konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego UMG:

60 1140 1153 0000 2235 4300 1008 (tylko dla opłat rekrutacyjnych)

Wpłaty koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe WN.

Konto bankowe tylko do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

UWAGI:

  1. Opłaty za studia wnosi się na dedykowane rachunki bankowe, których numery zostaną wygenerowane w procesie rekrutacyjnym.
  2. W celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
  3. Warunkiem uruchomienia edycji studiów jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy (minimum 20 osób).

 

 

PROGRAM STUDIÓW

MODUŁ I – Ryzyko i rola ryzyka w planowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów.
Blok A – Podstawowe pojęcia i zagadnienia.
Blok B – Proces przygotowania projektów z uwzględnieniem ryzyka.

MODUŁ II – Uwarunkowania prawno-gospodarcze.
Blok A – Uwarunkowania prawno-gospodarcze w planowaniu i realizacji projektów offshorowych.
Blok B – Wsparcie realizacji projektów offshorowych.

MODUŁ III – Metodyka zarządzania ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej.
Blok A – Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
Blok B – Identyfikacja ryzyka. Eliminacja ryzyka z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
Blok C – Analiza i ocena ryzyka.
Blok D – Planowanie reakcji na ryzyko. Prewencja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
Blok E – Monitorowanie i sterowanie ryzykiem. Detekcja, mitygacja ryzyka i adaptacja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
Blok F – Akcje ratunkowe i działania kompensacyjne. Weryfikacja i ocena działań z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.

MODUŁ IV – Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem w projektach.

Dla zainteresowanych istnieje możliwość uczestniczenia w ramach Modułu IV za dodatkową opłatą w kursie „PRINCE2 Foundation” kończącym się certyfikowanym egzaminem.

MODUŁ V – Studia przypadków.

Warunki ukończenia: Wiedza i umiejętności słuchaczy będą weryfikowane w formie ustalonej przez prowadzącego np. egzamin, zaliczenie pisemne, praca projektowa, po zakończeniu wybranych bloków tematycznych.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ SEKRETARIAT LUB KIEROWNIK STUDIÓW.

INFORMACJE I ZGLOSZENIA

Sekretariat studiów podyplomowych
Justyna Magiera 
e-mail:  podyplomoweatwn.umg.edu.pl    
tel. 58 558 62 33 
godz. 09:00 - 15:00

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Agnieszka Blokus-Dziula
e-mail: a.blokusatwn.umg.edu.pl
tel. 58 558 62 32
godz. 10:00 - 16:00

 

Pliki do pobrania: