Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Niestacjonarne

Rodzaj: 

Studia podyplomowe

Termin rekrutacji: 

II

 

„Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej”

„Risk Management in Offshore Oil & Gas and Offshore Wind Industry"

Motto: Wsparcie przemysłu offshore oraz sektora energii odnawialnej poprzez efektywne i bezpieczne zarządzanie ryzykiem w projektach offshorowych.

 

Partner studiów - PGE Baltica

 

 

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej” zapewniają wiedzę, która w połączeniu z doświadczeniem umożliwi uczestnikom zajęć identyfikację szerokiego zakresu zagrożeń związanych z morskim przemysłem wydobywczym i energetyką wiatrową, a następnie analizę i ocenę oraz zarządzanie i kontrolę ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Znajomość międzynarodowych standardów i systemów zarządzania ryzykiem w projektach, z uwzględnieniem wyzwań i zagrożeń specyficznych dla branży OO&G (OffshoreOil&Gas) oraz OWE (Offshore Wind Energy), pozwoli skutecznie realizować projekty i świadczyć usługi na rzecz tych branż z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin rozpoczęcia zajęć w II edycji studiów: Zajęcia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Rozpoczęcie drugiej edycji studiów oraz pierwszy zjazd wstępnie planowane są w dniach 4-5 marca 2023 r.

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze:

 • ZJAZD 1: 04-05.03.2023
 • ZJAZD 2: 18-19.03.2023
 • ZJAZD 3: 01-02.04.2023
 • ZJAZD 4: 22-23.04.2023
 • ZJAZD 5: 13-14.05.2023
 • ZJAZD 6: 20-21.05.2023
 • ZJAZD 7: 03-04.06.2023
 • Szczegółowy harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

  Czas trwania i forma studiów: Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 210 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

  Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym, tj. zajęcia są realizowane w formie zjazdów weekendowych, w soboty i niedziele. Większość zajęć będzie realizowana na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

  W jednym semestrze planowanych jest 7 lub 8 zjazdów w odstępach dwutygodniowych.

  Czesne: Opłata za całość studiów wynosi 6000 zł (3000 zł za semestr).

  System opłat za kształcenie na studiach podyplomowych:

  WARIANT I: jednorazowo za 2 semestry z góry 5900 - do dnia 31.01.2023

  WARIANT II: dwie równe semestralne raty po 3000 zł - 1 rata do dnia 31.01.2023; 2 rata do dnia 15.09.2023

  WARIANT III: miesięczny system ratalny 8 rat po 780 zł - 1 rata do dnia 31.01.2023, pozostałe do 15 dnia każdego miesiąca

  Deklarację sposobu płatności należy złożyć podczas procesu rekrutacji. Podane terminy dotyczą opłat w ramach rekrutacji na II edycję studiów.

   

  Zasady rekrutacji i wymagane dokumenty:

  Rekrutacja na II edycję studiów została przedłużona do 31.01.2023 r. , bądź do wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń, limit miejsc wynosi 40 osób.

  Zgłoszenia przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres podyplomoweatwn.umg.edu.pl, bądź tradycyjną pocztą na adres Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego UMG:

  Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
  Aleja Jana Pawła II 3
  81-345 Gdynia

  z dopiskiem: Studia Podyplomowe II EDYCJA.

   

  Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (wzór Załącznik nr 1),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub pracownika UMG,
  • oświadczenie o warunkach odpłatności za studia (wzór Załącznik nr 2),
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej wynoszącej 85 PLN,
  • informacja RODO (wzór Załącznik nr 3).

  Dokumenty można przesłać tradycyjną pocztą na adres:

  Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego UMG
  Aleja Jana Pawła II 3
  81-345 Gdynia

  Zgłoszenia i dokumenty można także składać osobiście w Dziekanacie Wydziału Nawigacyjnego UMG (pok. 106 lub 107) przy Alei Jana Pawła II 3 w Gdyni.

  Dni i godziny przyjmowania dokumentów w Dziekanacie są następujące:

  Poniedziałek 10:00 - 14:00
  Środa 10:00 - 14:00
  Czwartek 10:00 - 14:00
  Piątek 10:00 - 14:00

  Pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: podyplomoweatwn.umg.edu.pl bądź telefonicznie pod numerem 58 558 62 33.

   

  Konto bankowe Wydziału Nawigacyjnego UMG:

  60 1140 1153 0000 2235 4300 1008 (tylko dla opłat rekrutacyjnych)

  Wpłaty koniecznie z zaznaczeniem: Studia Podyplomowe WN.

  Konto bankowe tylko do wnoszenia opłaty rekrutacyjnej.

  UWAGI:

  1. Opłaty za studia wnosi się na dedykowane rachunki bankowe, których numery zostaną wygenerowane w procesie rekrutacyjnym.
  2. W celu otrzymania świadectwa i odpisu ukończenia studiów podyplomowych należy wnieść dodatkową opłatę przewidzianą rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
  3. Warunkiem uruchomienia edycji studiów jest zebranie odpowiedniej liczby słuchaczy (minimum 20 osób).

   

   

  PROGRAM STUDIÓW

  MODUŁ I – Ryzyko i rola ryzyka w planowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów.
  Blok A – Podstawowe pojęcia i zagadnienia.
  Blok B – Proces przygotowania projektów z uwzględnieniem ryzyka.

  MODUŁ II – Uwarunkowania prawno-gospodarcze.
  Blok A – Uwarunkowania prawno-gospodarcze w planowaniu i realizacji projektów offshorowych.
  Blok B – Wsparcie realizacji projektów offshorowych.

  MODUŁ III – Metodyka zarządzania ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej.
  Blok A – Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.
  Blok B – Identyfikacja ryzyka. Eliminacja ryzyka z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
  Blok C – Analiza i ocena ryzyka.
  Blok D – Planowanie reakcji na ryzyko. Prewencja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
  Blok E – Monitorowanie i sterowanie ryzykiem. Detekcja, mitygacja ryzyka i adaptacja z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.
  Blok F – Akcje ratunkowe i działania kompensacyjne. Weryfikacja i ocena działań z uwzględnieniem specyfiki projektów offshorowych.

  MODUŁ IV – Komputerowe wspomaganie zarządzania ryzykiem w projektach.

  Dla zainteresowanych istnieje możliwość uczestniczenia w ramach Modułu IV za dodatkową opłatą w kursie „PRINCE2 Foundation” kończącym się certyfikowanym egzaminem.

  MODUŁ V – Studia przypadków.

  Warunki ukończenia: Wiedza i umiejętności słuchaczy będą weryfikowane w formie ustalonej przez prowadzącego np. egzamin, zaliczenie pisemne, praca projektowa, po zakończeniu wybranych bloków tematycznych.

   

  DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ SEKRETARIAT LUB KIEROWNIK STUDIÓW.

  INFORMACJE I ZGLOSZENIA

  Sekretariat studiów podyplomowych
  Justyna Magiera 
  e-mail:  podyplomoweatwn.umg.edu.pl    
  tel. 58 558 62 33 
  godz. 09:00 - 15:00

  KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

  Agnieszka Blokus-Dziula
  e-mail: a.blokusatwn.umg.edu.pl
  tel. 58 558 62 32
  godz. 10:00 - 16:00

   

  Pliki do pobrania: