POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

POMOC MATERIALNA ZE ŚRODKÓW UCZELNI

Student może  ubiegać się  o pomoc materialną ze środków funduszu  uczelni w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium Rektora
  • zapomogę.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w szczególności z powodu:

sieroctwa, długotrwałej lub ciężkiej choroby, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor/WKS może przyznać studentowi zwiększenie wysokości stypendium socjalnego z innego powodu niż podanego wyżej.

Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest przyznawane na wniosek studenta, złożony do Rektora/WKS w ustalonym w uczelni terminie, stypendium to przyznawane jest na semestr.

Szczegółowe przepisy określa Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

https://umg.edu.pl/regulamin-ustalania-wysokosci-przyznawania-i-wyplacan...

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne   wynosi:      

  • stypendium socjalne wyższe     od      0    -    780 zł  netto
  • stypendium socjalne niższe      od      780,01 zł   -   1294,40 zł  netto

 

Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.   5.549 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta  ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.

 

Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej (600 zł netto), dołącza do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. Niedołączenie takiego zaświadczenia skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

OBYWATELE UKRAINY

Oprócz wymaganych dokumentów zobowiązani są złożyć OŚWIADCZENIE dla studentów Ukrainy (załącznik poniżej)

 

Załączniki: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

P.Krajewska
29.09.2023