Transport i Logistyka

Kierunek: 

Transport

Tryb: 

Stacjonarne
Niestacjonarne

Rodzaj: 

I stopnia

Termin rekrutacji: 

VI-IX

Specjalność Transport i Logistyka jest nowoczesnym rozwinięciem prowadzonych od wielu lat na Wydziale Nawigacyjnym studiów łączących gruntowne przygotowanie inżynierskie (techniczne) z profilem menedżerskim.

 Po ukończeniu 3,5-rocznych studiów absolwent studiów I stopnia kierunku Transport specjalności Transport i Logistyka:

•  otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł zawodowy inżyniera;

•  jest specjalistą w zakresie

 • funkcjonowania nowoczesnych systemów transportowych i zagadnień inżynierii transportu;
 • eksploatacji liniowych i punktowych obiektów transportu zintegrowanego, w tym terminali transportu intermodalnego i centrów logistycznych;
 • logistyki oraz jej zastosowania w transporcie;
 • organizacji i zarządzania międzynarodowym łańcuchem transportowym i łańcuchem dostaw;
 • inteligentnych systemów transportowo-logistycznych oraz projektowania rozwoju systemów transportowych;
 • przestrzennych aspektów funkcjonowania i rozwoju transportu;

•  posiada wiedzę:

 • ogólną, niezbędną do zrozumienia społecznych, ekonomicznych, technicznych  środowiskowych i prawnych uwarunkowań działalności gospodarczej w sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki  (TSL),
 • specjalistyczną technologiczno-menedżerską, w zakresie:
 • infrastruktury, środków transportu i jednostek ładunkowych;
 • funkcjonowania, eksploatacji i organizacji systemów transportowych;
 • polityki rozwoju sektora TSL w Polsce, w Europie i na świecie;
 • zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych w sektorze TSL;
 • zarządzania i sterowania systemami transportowo-logistycznymi z zastosowaniem nowoczesnych metod, urządzeń oraz technologii informatycznych;
 • cyklu życia oraz utrzymania urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla sektora TSL;

•  posiada umiejętności:

 • rozwiązywania problemów ze sfery transportu, spedycji i logistyki;
 • projektowania oraz realizowania prostych obiektów, systemów lub procesów, typowych dla sektora TSL przy użyciu właściwych metod, technik i narzędzi;
 • formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich oraz dostrzegania ich aspektów systemowych i pozatechnicznych;
 • wykorzystania technologii informatycznych oraz technik informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej;
 • aktywnego posługiwania się językiem angielskim.

•  posiada kompetencje personalne i społeczne:

 • ma m.in. świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
 • potrafi myśleć kreatywnie i działać w sposób przedsiębiorczy;
 • jest zdolny do szybkiej adaptacji w środowisku pracy przedsiębiorstw branży TSL;
 • jest zdolny do pracy zespołowej i samokształcenia;

  jest przygotowany do pracy:

 • na stanowiskach o profilu typowo inżynierskim, jak też menedżerskim, w szeroko rozumianym sektorze Transportu, Spedycji i Logistyki :
 • w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych, centrach dystrybucyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu i obrotu towarowego;
 • w jednostkach studialnych, projektowych i badawczych;
 • w specjalistycznych komórkach administracji rządowej i samorządowej;
 • może również podejmować własną działalność gospodarczą.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Transport  specjalności Transport I Logistyka może podjąć studia stopnia II na kierunku Transport w specjalności Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne, zakończone dyplomem magisterskim.