Morskie Systemy Informacyjne

Kierunek: 

Nawigacja

Tryb: 

Stacjonarne

Rodzaj: 

II stopnia

Termin rekrutacji: 

II

Celem studiów jest przygotowanie magistrów inżynierów w zakresie eksploatacji, budowy oraz projektowania morskich systemów informacyjnych. Profil kształcenia ukierunkowany jest na poszerzenie wiedzy studentów dotyczącej takich aspektów jak bazy i hurtownie danych, aplikacje rozproszone, budowa oraz bezpieczeństwo sieci komputerowych czy inżynierskie środowiska modelowania i obliczeń. Absolwenci są przygotowani teoretycznie oraz praktycznie do pracy z morskimi systemami informacyjnymi wykorzystywanymi na statkach i w obsłudze transportu morskiego.