Misja i cele strategiczne

 

Strategia rozwoju Wydziału Nawigacyjnego
Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
na lata 2020-2024

 

Założenia strategii

Strategia rozwoju Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wpisuje się w priorytety i cele strategii rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz w założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2024 (z perspektywą do 2030), którą warunkuje i określa Zintegrowana Polityka Unii Europejskiej oraz Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030. Jest spójna z misją Uczelni, zgodnie z którą Wydział powinien wzbogacać wiedzę związaną z rozwojem i eksploatacją sieci i systemów transportowych w szeroko rozumianej gospodarce morskiej, a także kształcić kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki, w szczególności transportu morskiego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Taka misja wymaga dynamicznego uwzględnienia w procesie kształcenia, aktualnych potrzeb otoczenia gospodarczego, innowacyjności oraz otwartości a także kształtowania wśród swoich studentów przedsiębiorczości oraz poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Cele strategiczne

Uwzględniając posiadany potencjał naukowo-dydaktyczny oraz wymienione priorytety, Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ustala następujące cele strategiczne:

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
08.02.2017