Misja i cele strategiczne

Strategia rozwoju

Wydziału Nawigacyjnego

na lata 2016-2020

ZAŁOŻENIA STRATEGII

Strategia rozwoju Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wpisuje się w priorytety i cele strategii rozwoju Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz w założenia polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030), którą warunkuje i określa Zintegrowana Polityka Unii Europejskiej oraz Program Rozwoju Szkolnictwa Wyższego i Nauki na lata 2015-2030. Jest spójna z misją Uczelni, zgodnie z którą Wydział powinien wzbogacać wiedzę związaną z rozwojem i eksploatacją sieci i systemów transportowych w szeroko rozumianej gospodarce morskiej, a także kształcić kadry zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki, w szczególności transportu morskiego w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Taka misja wymaga dynamicznego uwzględnienia w procesie kształcenia, aktualnych potrzeb otoczenia gospodarczego, innowacyjności oraz otwartości a także  kształtowania wśród swoich studentów przedsiębiorczości oraz poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju.

PRIORYTETAMI WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI SĄ:

 • Ugruntowanie pozycji Wydziału jako czołowego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej, z liczącym się głosem doradczym i opiniotwórczym w sprawach gospodarki morskiej.
 • Doskonalenie systemu studiów poprzez podnoszenie jakości kształcenia, aktualizowanie  programów kształcenia, oferowanie nowych kierunków i specjalności, oraz umiędzynarodowienie oferty.
 • Dążenie do podniesienia kategorii naukowej Wydziału w systemie oceny parametrycznej.
 • Utrzymanie posiadanych uprawnień naukowych.
 • Rozszerzenie współpracy Wydziału z firmami z obszaru gospodarki transportowej i morskiej.

CELE STRATEGICZNE

Uwzględniając posiadany potencjał naukowo-dydaktyczny oraz wymienione priorytety, Wydział Nawigacyjny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ustala następujące cele strategiczne:

W zakresie kształcenia

 1. Aktualizacja i unowocześnienie programów kształcenia oraz dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb współczesnego rynku pracy.
 2. Umacnianie pozycji Wydziału Nawigacyjnego jako uznanego ośrodka kształcenia i szkolenia kadr na potrzeby gospodarki, w szczególności gospodarki transportowej i morskiej.
Cele realizowane są poprzez:
 1. Podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnych technik e-learningu.
 2. Wprowadzenie trójstopniowego systemu kształcenia na kierunku transport, tworzenie nowych kierunków studiów, także międzyuczelnianych i międzywydziałowych, oraz zapewnienie elastyczności programów studiów stosownie do potrzeb rynku pracy.
 3. Rozwój oferty edukacyjnej, w tym studiów podyplomowych, zwiększenie liczby kursów specjalistycznych (STCW) realizowanych w trakcie studiów, organizowanie szkoleń specjalistycznych, tak aby stworzyć możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i w pełni odpowiadać na potrzeby osób pracujących w sferze gospodarki morskiej.
 4. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia poprzez zatrudnianie, w każdym roku akademickim, wizytujących profesorów zagranicznych realizujących nie mniej niż 60 godzin dydaktycznych,
 5. Kontynuację wymiany studentów w ramach programów ERASMUS+ i chińskiego projektu wymiany studentów z Shanghai Maritime University. Stworzenie anglojęzycznej i jednolitej programowo grupy studentów zagranicznych z możliwością realizacji przedmiotów w ramach wytycznych Konwencji STCW, wykorzystując istniejącą na wydziale bazę symulatorów.
 6. Doskonalenie unikatowego modelu kształcenia, w którym dla studentów kierunków przygotowujących do pracy na morzu praktyki na statkach szkoleniowo-badawczych i symulatorach wydziału są kluczowym elementem zdobywania umiejętności oraz kompetencji zawodowych i społecznych.
 7. Podpisanie porozumień i umów o współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, przedsiębiorstwami oraz pracodawcami z sektora morskiego i transportowego, na rzecz doskonalenia programów kształcenia oraz zapewnienia studentom Wydziału możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych.
 8. Aktywizację działalności naukowej studentów poprzez publikowanie naukowych prac badawczych w ramach Prac Wydziału Nawigacyjnego.
 9. Wspieranie działalności studentów w ramach kół naukowych poprzez pomoc w organizowaniu konferencji, spotkań oraz wyjazdów naukowych.

W zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 1. Intensyfikacja działań na rzecz rozwoju i podniesienia jakości działalności naukowo-badawczej.
 2. Wzmacnianie potencjału naukowego i współpracy z innymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz przemysłem w celu zwiększenia udziału Wydziału w transferze wiedzy i komercjalizacji wyników badań.
Cele realizowane są poprzez:
 1. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi naukowemu oraz zawodowemu nauczycieli akademickich, poprzez dogodne warunki zatrudnienia pozwalające na doskonalenie zawodowe i na zdobywanie wiedzy praktycznej i doświadczenia w pracy na statkach.
 2. Efektywne wykorzystanie uzyskanych uprawnień w zakresie nadawania stopni naukowych w celu zwiększenia liczby nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz stopień naukowy doktora habilitowanego i doktora.
 3. Stworzenie Wydziałowego Funduszu Rozwoju Naukowego komplementarnego z projektami NCN, NCBiR, dla potrzeb finansowego wsparcia pracowników naukowo-dydaktycznych średniego szczebla w publikowaniu wyników badań w czasopismach z listy JCR oraz pozyskiwaniu środków na prowadzenie prac badawczych lub badawczo-rozwojowych.
 4. Dążenie do znaczącego zwiększenia udziału Wydziału w projektach naukowo badawczych oraz badawczo-rozwojowych poprzez zwiększanie liczby składanych wniosków a także współpracę naukową z instytucjami naukowymi oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.
 5. Tworzenie silnych interdyscyplinarnych zespołów badawczych opartych na pracownikach różnych katedr, otwartych na podejmowanie nowych tematów prac badawczych lub badawczo-rozwojowych w ramach projektów krajowych i międzynarodowych oraz zleceń z przemysłu.
 6. Włączanie studentów i doktorantów do udziału w realizacji prac naukowo badawczych prowadzonych na Wydziale oraz publikowaniu artykułów w czasopismach naukowych.
 7. Rozwijanie kompetencji Wydziału jako ośrodka eksperckiego w zakresie  transportu morskiego oraz rozwiązań systemowych, techniczno-technologicznych dla portów i przedsiębiorstw sektora TSL.
 8. Uczestnictwo pracowników Wydziału Nawigacyjnego w konsorcjach naukowych, sieciach naukowych oraz innych przedsięwzięciach związanych z tworzeniem regionalnego systemu innowacji, w tym Inteligentnych Specjalizacjach Pomorza.
 9. Szersze wykorzystanie statków szkoleniowych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni do prowadzenia badań naukowych.
 10. Określenie na każdym kierunku studiów kilku priorytetowych, wiodących obszarów badawczych, będących wizytówką wydziału oraz ofertą współpracy z innymi ośrodkami naukowymi (krajowymi i zagranicznymi).

W zakresie rozwoju infrastruktury dydaktycznej, naukowo-badawczej i socjalnej

 1. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału, pozwalająca na  prowadzenie kształcenia i badań naukowych na wysokim poziomie.
Cele realizowane są poprzez:
 1. Budowę nowych i modernizację istniejących laboratoriów dydaktycznych i  badawczych.
 2. Wprowadzenie technicznych rozwiązań dla studentów umożliwiających naukę wybranych przedmiotów w systemie e-learning, w dalszej perspektywie zwiększanie oferty przedmiotów realizowanych w tym systemie.

W zakresie organizacji i zarządzania Wydziałem oraz integracji społeczności akademickiej

 1. Tworzenie partnerskiego modelu zarządzania Wydziałem.
 2. Podnoszenie jakości i zwiększenie efektywności procesów zarządzania Wydziałem.
 3. Wzrost efektywności gospodarowania zasobami Wydziału, w szczególności zasobami ludzkimi.
Cele realizowane są poprzez:
 1. Wykorzystanie nowoczesnych technik i technologii w sferze zarządzania Wydziałem, w tym informatycznych, internetowych i mobilnych pozwalających na nadzór nad naukowo-dydaktyczną aktywnością pracowników w celu motywowania, oceniania oraz kształtowania i rozwoju kariery zawodowej w ramach uczelnianej struktury IT.
 2. Dostosowanie struktury organizacyjnej Wydziału do bieżących i przyszłych potrzeb związanych z usprawnieniem procesów wewnętrznych oraz wzrostem efektywności zarządzania Wydziałem.
 3. Wdrożenie i wykorzystanie mechanizmów pozyskiwania środków budżetowych i pozabudżetowych na rozwój Wydziału.
 4. Opracowanie długoterminowego planu potrzeb i priorytetów remontowych i inwestycyjnych.
 5. Racjonalizacja zatrudniania, usprawnienie ocen i wprowadzenie mechanizmów motywowania pracowników, prowadzących do wzrostu efektywności pracy.

Priorytety i cele strategiczne realizowane będą w formie zadań operacyjnych ustalanych przez Dziekana i Kierowników Katedr na Wydziale Nawigacyjnym.

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
08.02.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 08.02.2017
Ostatnia modyfikacja:
S.Guze 16.11.2019