Wymagane dokumenty

Pełny zestaw dokumentów kandydata na pierwszy rok studiów w UMG obejmuje:

  1. Podanie na typowym formularzu-kwestionariuszu obowiązującym w uczelni (dostępny po zarejestrowaniu się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji).
  2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis na prawach oryginału (kserokopii, także tych poświadczonych notarialnie, nie przyjmujemy). Na studia II stopnia należy dostarczyć dyplom ukończenia studiów technicznych I stopnia świadczący o uzyskaniu tytułu zawodowego inżynierawraz z suplementem.
  3. Dowód osobisty - do wglądu
  4. 1 fotografię legitymacyjną (ewentualnie zdjęcie paszportowe) przyklejoną na podaniu, w kolorze oraz 1 zdjęcie w formacie JPG w kolorze wgrane do systemu elektronicznej rekrutacji.
  5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (na każdy kierunek wymagana jest oddzielna opłata rekrutacyjna) – opłatę można uiścić za pośrednictwem poczty lub przelewu z dowolnego banku na numer indywidualnego konta bankowego, generowanego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione,  opłata zostanie zwrócona w całości.
  6. Morskie świadectwo zdrowia (według aktualnie obowiązującego wzoru) – dotyczy TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE: KIERUNEK NAWIGACJA, SPECJALNOŚĆ TRANSPORT MORSKI (Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia). Przykład prawidłowo wystawionego Morskiego Świadectwa Zdrowia.
  7. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej – dostępny w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

Morskie świadectwo zdrowia kandydat uzyskuje od uprawnionego lekarza.
Listę lekarzy uprawnionych do wydawania Morskiego Świadectwa Zdrowia znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni.
Koszty badań lekarskich i uzyskania morskiego świadectwa zdrowia pokrywają kandydaci.
Uwaga. Ważne. W świadectwie zdrowia musi być zamieszczony wpis o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości powyżej 3 metrów,  wpis o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych (zamiast tego wpisu może też być dołączony oryginał wyników badań sanepidowskich), wpis dotyczący negatywnego wyniku testu na obecność alkoholu i narkotyków oraz pozytywny wynik testu psychologicznego. Upomnij się o to u lekarza wystawiającego Morskie Świadectwo Zdrowia.
W przypadku wątpliwości i pytań związanych z procesem uzyskiwania MŚZ informacji udziela WKR tel. 58 55 86 100 w godzinach pracy WKR.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
Aktualnie obowiązujący formularz morskiego świadectwa zdrowia znajduje się na stronach 22-23 ww. rozporządzenia.

Podania o miejsce w akademiku należy składać w dziekanacie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w terminie do 06.08.2021 r. Decyzja o przyznaniu miejsca w akademiku zostanie ogłoszona drogą elektroniczną 03.09.2021 r.
Informacje dotyczące pomocy stypendialnej dla studentów znajdują się w sekcji: Studenci / Stypendia

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować:
Telefonicznie – bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (tel. 58 558 61 00) w okresie przyjmowania dokumentów.
Telefonicznie – do Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego (tel. 58 558 61 44) – poza okresem przyjmowania dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Pocztą elektroniczną – przez cały rok – na adres: rekrutacjaatwn.umg.edu.pl

Uchwała Senatu UMG i Zarządzenia JM Rektora UMG związane z rekrutacją na rok akademicki 2020/2021

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.03.2017
Wprowadzenie:
T.Neumann 01.05.2017
Ostatnia modyfikacja:
a.kaizer 15.05.2021