Wymagane dokumenty

Pełny zestaw dokumentów kandydata na pierwszy rok studiów w UMG obejmuje:

  1. Podanie na typowym formularzu-kwestionariuszu obowiązującym w uczelni (dostępny po zarejestrowaniu się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji).

  2. Oryginał lub potwierdzoną przez uczelnię kopię świadectwa maturalnego/dojrzałości. Oryginał świadectwa kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu podczas składania dokumentów. W przypadku wysłania  dokumentów przesyłka kurierską należy oprócz kopii dołączyć oryginał.

  3. Na studia II stopnia należy dostarczyć dyplom lub odpis na prawach oryginału ukończenia studiów technicznych I stopnia świadczący o uzyskaniu tytułu zawodowego inżynierawraz z suplementem.

  4. Fotografię legitymacyjną (ewentualnie zdjęcie paszportowe) przyklejoną na podaniu, w kolorze oraz 1 zdjęcie w formacie JPG w kolorze wgrane do systemu elektronicznej rekrutacji.

  5. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł (na każdy kierunek wymagana jest oddzielna opłata rekrutacyjna) – opłatę można uiścić za pośrednictwem poczty lub przelewu z dowolnego banku na numer indywidualnego konta bankowego, generowanego w Systemie Elektronicznej Rekrutacji. Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna. Jeżeli studia nie zostaną uruchomione,  opłata zostanie zwrócona w całości.

  6. Morskie Świadectwo Zdrowia (MŚZ) (według aktualnie obowiązującego wzoru) – dotyczy TYLKO KANDYDATÓW NA STUDIA STACJONARNE: KIERUNEK NAWIGACJA, SPECJALNOŚĆ TRANSPORT MORSKI (Kandydaci na specjalności nie będące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia). Przykład prawidłowo wystawionego Morskiego Świadectwa Zdrowia.

Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce z naklejoną okładką zgodną ze wzorem.


 

Morskie Świadectwo Zdrowia 

Kandydat uzyskuje je od uprawnionego lekarza.
Listę lekarzy uprawnionych do wydawania Morskiego Świadectwa Zdrowia znaleźć można na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni.
Koszty badań lekarskich i uzyskania morskiego świadectwa zdrowia pokrywają kandydaci.

UWAGA. WAŻNE:
W świadectwie zdrowia musi być zamieszczony wpis o braku przeciwwskazań do wykonywania prac na wysokości powyżej 1 metra,  wpis o braku nosicielstwa durów i paradurów brzusznych (zamiast tego wpisu może też być dołączony oryginał wyników badań sanepidowskich), wpis dotyczący negatywnego wyniku testu na obecność alkoholu i narkotyków oraz pozytywny wynik testu psychologicznego*. Upomnij się o to u lekarza wystawiającego Morskie Świadectwo Zdrowia.

*Specyfika pracy na morzu, wymaga od przyszłego marynarza określonych cech psychologicznych, które zapewniają o bezpieczeństwie własnym, innych członków załogi, a także zapewniają bezpieczeństwo nawigacji. Układ nerwowy człowieka (w szczególności młodego) jest bardzo dynamiczny oraz w pewnych sytuacjach – nieprzewidywalny. Dla większej gwarancji bezpiecznego zachowania człowieka należałoby przeprowadzić testy psychologiczne, które pozwolą wyłapać tendencje do zachowań niebezpiecznych oraz ryzykownych. Proponowane testy:

  1. Psychotest: „Czy jestem skłonny do ryzyka”

  2. Kwestionariusz do badania poczucia kontroli

  3. Inwentarz osobowości NEO-FFI

  4. Test Eysencka-Barreta

 

W przypadku wątpliwości i pytań związanych z procesem uzyskiwania MŚZ informacji udziela WKR tel. 58 55 86 100, tel. 660-665-118 w godzinach pracy WKR godz.10-14.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim
Aktualnie obowiązujący formularz Morskiego Świadectwa Zdrowia znajduje się na stronach 36-37 ww. rozporządzenia.


Akademik

Podania o miejsce w akademiku należy składać w dziekanacie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego w terminie do 31.07.2023 r (lub podpisany skan wniosku na: dziekanatatwn.umg.edu.pl ). Decyzja o przyznaniu miejsca w akademiku zostanie ogłoszona drogą elektroniczną do 06.08.2023 r.

Uwaga: Kandydaci z rekrutacji dodatkowej składają podanie o akademik wraz z dokumentami rekrutacyjnymi. 


Stypendia

Informacje dotyczące pomocy stypendialnej dla studentów znajdują się w sekcji: Studenci / Stypendia


Kontakt

Pytania dotyczące rekrutacji można kierować:
Telefonicznie – bezpośrednio do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (tel. 58 558 61 00, tel. 660-665-118 w godz.10-14 pon - pt ) w okresie przyjmowania dokumentów.
Telefonicznie – do Dziekanatu Wydziału Nawigacyjnego (tel. 58 558 61 44) – poza okresem przyjmowania dokumentów przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.
Pocztą elektroniczną – przez cały rok – na adres: rekrutacjaatwn.umg.edu.pl

 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

WN

Wytworzył informację:

Tomasz Neumann
23.03.2017